Tài liệu

Đề thi Kiến thức chung công chức 2020-2021

Thể theo yêu cầu của một số bạn, mình đã tổng hợp 1 bộ đề thi trắc nghiệm (60 câu) bám sát theo nội dung thi công chức các ngành gần đây. Các bạn làm và kiểm tra theo phần đáp án cuối bài

Câu hỏi 1. Theo Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ, việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính được thực hiện theọ biểu mẫu do cơ quan nào ban hành?

A.Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

B.Bộ Tư pháp ban hành

C.Văn phòng Chính phủ ban hành

D.Bộ trường, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Câu hỏi 2. Theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2016 của Chính phủ, Bộ nào được giao làm đầu mối theo dõi việc cải thiện các chỉ số về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia?

A.Bộ Tài chính

B.Bộ Khoa học và Công nghệ

C.Bộ Kế hoạch và Đầu tư

D.Bộ Công thương

Câu hỏi 3. Nhiệm vụ cụ thể của Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định sổ 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ

A.Hệ thống hóa, rà soát, đơn giản hóa chế độ báo cáo

B.Xây dựng Luật quy định về chế độ báo cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước

C.Kiện toàn Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

D.Xây dựng cơ sở dữ liệu về báo cáo

Câu hỏi 4. Theo Quyết định số 225/QĐ-TTG ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, việc triển khai xác định và công bố Chỉ số cải cách hành chính hàng năm thuộc nhóm nhiệm vụ nào của công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020?

A.Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

B.Hiện đại hóa nền hành chính

C.Cải cách thủ tục hành chính

D.Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

Câu hỏi 5. Theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, việc công bố danh mục các dịch vụ hành chính công trên Mạng thông tin điện tử hành chính của Chính phủ trên Internet thuộc nhóm nhiệm vụ nào?

A.Cải cách thủ tục hành chính

B.Cải cách thể chế

C.Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước

D.Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Câu hỏi 6. Theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, việc tập trung nguồn lực ưu tiên cải cách chính sách tiền lương, chế độ bảo hiểm và ưu đãi người có công thuộc nhóm nhiệm vụ nào?

A.Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

B.Cải cách tài chính công

C.Hiện đại hóa nền hành chính

D.Cải cách thể chế

Câu hỏi 7. Đâu là một trong những nhiệm vụ cụ thể về xây dựng Chính phủ điện tử được nêu tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ:

A.Triển khai các giải pháp để nâng cao cả 03 nhóm chỉ số về dịch vụ công trực tuyến, hạ tầng viễn thông và nguồn nhân lực

B.Triển khai các giải pháp để nâng cao nhóm chỉ số về dịch vụ công trực tuyến

C.Triển khai các giải pháp để nâng cao cả 04 nhóm chỉ số về dịch vụ công trực tuyến, hạ tầng viễn thông, nguồn nhân lực vả công dân điện tử

D.Triển khai các giải pháp để nâng cao 02 nhóm chỉ số về dịch vụ công trực tuyến và nguồn nhân lực

Câu hỏi 8. Theo Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, trách nhiệm của Bộ Nội vụ là gì?

A.Chủ trì việc hợp tác với các tổ chức quốc tế trong việc cải cách quy định hành chính

B.Chủ trì triển khai nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

C.Đôn đốc các thành viên Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ triển khai kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016- 2020

D.Theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách thể chế

Câu hỏi 9. Theo Điều 3, Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 có bao nhiêu nhóm nhiệm vụ?

A.4

B.7

C.6

D.5

Câu hỏi 10. Theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu về tỷ lệ cấp đăng ký doanh nghiệp qua mạng là gì?

A.0.3

B.0.5

C.0.1

D.0.2

Câu hỏi 11. Theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ; thời gian tập sự không được tính vào việc gì?

A.vào thời gian để cử đi đào tạo, bồi dưỡng

B.tính vào thời gian xét nâng ngạch công chức

C.vào thời gian xét nâng bậc lương

D.vào thời gian nghỉ phép hàng năm

Câu hỏi 12. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, việc Kê khai lần đầu đối với Người đang giữ vị trí công tác theo quy định phải hoàn thành trước ngày nào?

A.30 tháng 12 năm 2019

B.31 tháng 12 năm 2019

C.31 tháng 12 năm 2018

D.31 tháng 12 năm 2017

Câu hỏi 13. Theo Luật cán bộ, công chức 2008, trong trường hợp nào được xét tuyển công chức?

A.Người có đủ điều kiện theo quy định cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân

B.Người có đủ điều kiện theo quy định cam kết tình nguyện làm việc từ 03 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu

C.Người có đủ điều kiện theo quy định cam kết tình nguyện làm việc từ 04 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh

D.Người có đủ điều kiện theo quy định cam kết tình nguyện làm việc từ 10 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện

Câu hỏi 14. Theo quy định tại Nghị định số 34/2011/NĐ-CP của Chính phủ; Công chức có hành vi vi phạm pháp luật “Không thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao mà không có lý do chính đáng, gây ảnh hưởng đến công việc chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị” thì bị xử lý kỷ ỉuật bằng hình thức nào?

A.Buộc thôi việc

B.Hạ bậc lương

C.Cách chức

D.Giáng chức

Câu hỏi 15. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; căn cứ vào ngạch được bổ nhiệm, công chức Loại D, gồm những ai?

A.Những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương

B.Những người được bổ nhiệm vào ngạch cán sự hoặc tương đương và nhân viên

C.Những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương.

D.Những người được bồ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương

Câu hỏi 16. Theo Luật cán bộ, công chức 2008, Ngoài những quy định như trên, công chức lãnh đạo, quản lý còn được đánh giá theo các nội dung nào sau đây?

A.Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý

B.Năng lực lãnh đạo, quản lý

C.Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức

D.Cả 3 ý trên đều đúng

Câu hỏi 17. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14,Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai tổ chức việc kê khai tài sản, thu nhập như thế nào?

A.Lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai và gửi cho Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có thẩm quyền

B.Hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập cho người có nghĩa vụ kê khai

C.Lập sổ theo dõi kê khai, giao, nhận bản kê khai

D.Cả 3 ý trên đều đúng

Câu hỏi 18. Theo Luật cán bộ, công chức 2008, cán bộ, công chức được bảo đảm bao nhiêu quyền về điều kiện thi hành công vụ?

A.5

B.4

C.3

D.2

Câu hỏi 19. Theo quy định tại Nghị định số 34/2011/NĐ-CP của Chính phủ; chưa xem xét xử kỹ kỷ luật đối với công chức nữ đang nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới bao nhiêu tháng tuổi?

A.09 tháng tuổi

B.12 tháng tuổi

C.03 tháng tuổi

D.06 tháng tuổi

Câu hỏi 20. Theo quy định tại Nghị định số 34/2011/NĐ-CP của Chính phủ; Công chức có hành vi vi phạm pháp luật “Không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng” thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức nào?

A.Khiển trách

B.Cảnh cáo

C.Hạ bậc lương

D.Giáng chức

Câu hỏi 21. Theo Luật cán bộ, công chức 2008, Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ là gì?

A.Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn két; tự ý bỏ việc hoặc tham gia đình công

B.Sử dụng tài sản của Nhà nước và của nhân dân trái pháp luật. Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi

C.Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức

D.Cả 3 ý trên đều đúng

Câu hỏi 22. Theo Luật cán bộ, công chức, việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào?

A.Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch.

B.Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch và phù hợp với nhiệm vụ được giao.

C.Vị trí việc làm và thông qua thi tuyển.

D.Vị trí việc làm; phù hợp với cơ cấu công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thông qua thi tuyển.

Câu hỏi 23. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu nhập của ai ?

A.của mình

B.của mình, của vợ hoặc chồng, con chưa thành niên

C.của mình, của vợ hoặc chồng

D.của mình, của con chưa thành niên

Câu hỏi 24. Theo quy định tại Nghị định số 34/2011/NĐ-CP của Chính phủ; thời hiệu xử lý kỷ luật là bao nhiêu tháng, kể từ thời điểm công chức có hành vi vi phạm pháp luật cho đến thời điểm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra thông báo bằng văn bản về việc xem xét xử lý kỷ luật?

A.36 tháng

B.24 tháng

C.12 tháng

D.18 tháng

Câu hỏi 25. Theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ; công chức được cơ quan phân công hướng dẫn tập sự được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng bao nhiêu mức lương tối thiểu trong thời gian hướng dẫn tập sự?

A.bằng 1,0 so với mức lương tối thiểu

B.bằng 0,3 so với mức lương tối thiểu

C.bằng 0,5 so với mức lương tối thiểu

D.Bằng 0,9 so với mức lương tối thiểu

Câu hỏi 26. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người giữ chức danh, chức vụ quản lý khác trong doanh nghiệp nhà nước không được ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của ai?

A.vợ hoặc chồng

B.vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột

C.bố, mẹ, con

D.anh, chị, em ruột

Câu hỏi 27. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, các Hình thức kiểm tra hoạt động chống tham nhũng là gì?

A.Kiểm tra thường xuyên

B.Kiểm tra đột xuất

C.Đáp án 1 và 2 đúng

D.Đáp án 1 và 2 sai

Câu hỏi 28. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người giữ chức danh, chức vụ quản lý khác trong doanh nghiệp nhà nước không được ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của ai?

A.vợ hoặc chồng

B.vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột

C.bố, mẹ, con

D.anh, chị, em ruột

Câu hỏi 29. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xác minh đối với ai?

A.người dự kiến được bổ nhiệm Thứ trưởng và chức vụ tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ

B.người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ

C.người dự kiến được bầu hoặc đề nghị phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh

D.Cả 3 ý trên đều đúng

Câu hỏi 30. Theo quy định tại Nghị định số 34/2011/NĐ-CP của Chính phủ; Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hành vi vi phạm pháp luật “Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ” thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức nào?

A.Cách chức

B.Buộc thôi việc

C.Cảnh cáo

D.Khiển trách

Câu hỏi 31. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Thành viên Tổ xác minh tài sản, thu nhập có nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây?

A.Thu thập thông tin, tài liệu, xác minh tại chỗ đối với tài sản, thu nhập và thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổ trưởng

B.Kiến nghị Tổ trưởng áp dụng biện pháp quy định tại khoản 2 Điều này để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao

C.Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với Tổ trưởng và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Tổ trưởng về nội dung báo cáo

D.Cả 3 ý trên đều đúng

Câu hỏi 32. Theo quy định tại Nghị định số 34/2011/NĐ-CP của Chính phủ; Công chức có hành vi vi phạm pháp luật “Sử dụng thông tin, tài liệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị để vụ lợi” thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức:

A.Hạ bậc lương

B.Giáng chức

C.Cảnh cáo

D.Khiển trách

Câu hỏi 33. Theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quỵ định những người là công chức; trường hợp nào sau đây không phải là công chức trong hệ thống Viện Kiểm sát nhân dân?

A.Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh

B.Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

C.Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

D.Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh

Câu hỏi 34. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, cơ quan nào có trách nhiệm báo cáo Quốc hội về công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước?

A.Bộ Tài chính

B.Bộ Tư pháp

C.Chính phủ

D.Bộ Thông tin và Truyền thông

Câu hỏi 35. Theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ; số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo loại đơn vị hành chính cấp xã; bố trí không quá 25 người là cấp xã loại mấy?

A.Loại 3

B.Loại 4

C.Loại 1

D.Loại 2

Câu hỏi 36. Theo Hiến pháp năm 2013, ai có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên?

A.Bộ trưởng Bộ Nội vụ

B.Bộ trưởng Bộ Tư pháp

C.Tổng Thanh tra Chính phủ

D.Thủ tướng Chính phủ

Câu hỏi 37. Theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức vụ nào?

A.Tổng kiểm toán nhà nước

B.Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

C.Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

D.Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam

Câu hỏi 38. Theo Hiến pháp năm 2013, tất cả quyền lực của nhà nước Cộng hòa xã hội chù nghĩa Việt Nam thuộc về ai?

A.Trí thức

B.Nhân dân

C.Công nhân

D.Nông dân

Câu hỏi 39. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, việc phân quyền cho mỗi cấp chính quyền địa phương phải được quy định trong văn bản nào?

A.Trong các Nghị quyết của Chính phủ

B.Trong các luật

C.Trong các pháp lệnh

D.Trong các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Câu hỏi 40. Theo Hiến pháp năm 2013, ai là người giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh?

A.Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

B.Chủ tịch nước

C.Chủ tịch Quốc hội

D.Thủ tướng Chính phủ

Câu hỏi 41. Theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của cơ quan, tổ chức nào?

A.UBND cấp huyện

B.HĐND cấp huyện

C.Sở Nội vụ

D.UBND thành phố

Câu hỏi 42. Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế – xã hội của đất nước?

A.Ủy ban thường vụ Quốc hội

B.Quốc hội

C.Chính phủ

D.Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Câu hỏi 43. Hiến pháp năm 2013 quy định cơ quan thường trực của Quốc hội là cơ quan nào?

A.Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

B.Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

C.Ủy ban Thường vụ Quốc hội

D.Văn phòng Quốc hội

Câu hỏi 44. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quỵ định số lượng Phó Chù tịch Ủy ban nhân dân của Ủy ban nhân dân quận loại I là bao nhiêu ?

A.Có 01 Phó Chủ tịch UBND

B.Có không quá 4 Phó Chủ tịc UBND

C.Có không quá 3 Phó Chủ tịch UBND

D.Có không quá 2 Phó Chủ tịch UBND

Câu hỏi 45. Theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội bãi bỏ văn bản trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội của cơ quan nào?

A.Ủy ban thường vụ Quốc hội

B.Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

C.Công đoàn Việt Nam

D.Hội Nông dân Việt Nam

Câu hỏi 46. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp liên quan đến địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh?

A.Quốc hội

B.Ủy ban Thường vụ Quốc hội

C.Chính phủ

D.Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Câu hỏi 47. Theo Hiến pháp năm 2013, tổ chức nào là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân?

A.Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

B.Hội Cựu chiến binh Việt Nam

C.Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

D.Hội Nông dân Việt Nam

Câu hỏi 48. Theo Hiến pháp năm 2013, quyền làm chủ của nhân dân được tổ chức nào bảo đảm?

A.Nhà nước

B.Quốc hội

C.Chính phủ

D.Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Câu hỏi 49. Hiến pháp năm 2013 quy định ai là người được thay mặt Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại?

A.Chủ tịch nước

B.Chủ tịch Quốc hội

C.Thủ tướng Chính phủ

D.Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Câu hỏi 50. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương có mấy Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân?

A.2

B.1

C.3

D.Không quá 2

Câu hỏi 51. Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, có bao nhiêu hình thức sao văn bản?

A.1 hình thức

B.3 hình thức

C.4 hình thức

D.2 hình thức

Câu hỏi 52. Luật ban hành văn bản quỵ phạm pháp luật năm 2015 quy định cơ quan, tổ chức có liên quan được lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị quyết cùa HĐND cấp huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn bao nhiêu ngày?

A.10 ngày, kể từ ngày nhận được dự thảo nghị quyết

B.07 ngày, kể từ ngày nhận được dự thảo nghị quyết

C.05 ngày, kể từ ngày nhận được dự thảo nghị quyết

D.09 ngày, kể từ ngày nhận được dự thảo nghị quyết

Câu hỏi 53. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn bao nhiêu ngày?

A.10 ngày, kể từ ngày nhận được dự thảo văn bản

B.09 ngày, kể từ ngày nhận được dự thảo văn bản

C.07 ngày, kể từ ngày nhận được dự thảo văn bản

D.05 ngày, kể từ ngày nhận được dự thảo văn bản

Câu hỏi 54. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định Quốc hội ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào sau đây?

A.Nghị quyết

B.Quyết định

C.Quy định

D.Nghị quyết liên tịch

Câu hỏi 55. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định dự thảo Nghị quyết của HĐND cấp xã do cơ quan nào tổ chức soạn thảo?

A.UBND cấp xã

B.Thường trực HĐND cấp xã

C.Thường trực UBND cấp xã

D.Ban của HĐND cấp xã

Câu hỏi 56. Theo Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư, văn bản đến sau khi trình người có thẩm quyền phân phối văn bản, ai là người được phép giữ bản chính?

A.Thủ trưởng cơ quan

B.Đơn vị/ cá nhân giải quyết

C.Văn thư

D.Người có thẩm quyền phân phối văn bản đến

Câu hỏi 57. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định ngày, tháng, năm ban hành văn bản là?

A.Ngày, tháng, năm có hiệu lực của văn

B.Ngày, tháng, năm ký ban hành

C.Ngày, tháng, năm đăng công báo văn bản

D.Ngày, tháng, năm phát hành văn bản

Câu hỏi 58. Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, anh (chị) hãy cho biết: Kỹ thuật trình bày phần “Quyền hạn, chức vụ của người ký” trong văn-bản hành chính, phương án đúng là?

A.Bằng chữ in hoa, kiểu chữ đứng, đậm

B.Bằng chữ in hoa, kiểu chữ nghiêng, đậm

C.Bằng chữ in thường, kiểu chữ đứng, đậm

D.Bằng chữ in thường, kiểu chữ nghiêng, đậm

Câu hỏi 59. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định: Đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND cấp tỉnh được gửi đến cơ quan nào để xem xét, quyết định?

A.Văn phòng HĐND cấp tỉnh

B.Thường trực HĐND cấp tỉnh

C.Chủ tịch HĐND dân cấp tỉnh

D.Ban Pháp chế, HĐND cấp tỉnh

Câu hỏi 60. Theo Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư, “Bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của văn bản, được thực hiện từ bản sao y bản chính và trình bày theo thể thức quy định” được gọi là bản sao gì?

A.Bản sao lục

B.Bản chính

C.Sao y bản chính

D.Trích sao

Đáp án: 1-A; 2-C; 3-A; 4-D; 5-C; 6-A; 7-A; 8-C; 9-C; 10-D; 11-C; 12-B; 13-A; 14-B; 15-B; 16-D; 17-D; 18-A; 19-B; 20-A; 21-D; 22-D; 23-B; 24-B; 25-B; 26-B; 27-C; 28-B; 29-D; 30-A; 31-D;  32-C; 33-B; 34-C; 35-C; 36-D; 37-A; 38-B; 39-B; 40-B; 41-A; 42-B; 43-C; 44-C; 45-A; 46-A; 47-C; 48-A; 49-A; 50-C; 51-B; 52-B; 53-A; 54-A; 55-A; 56-C; 57-B; 58-A; 59-B; 60-A

Xong mọi người tiếp tục học Kiến Thức Chung (Phần 2): mình tập trung vào phần Hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước. Lưu ý

BỘ TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ FULL 2020: tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *